Pukavik
Startsida Pukavik Ysane och Norje Gammalstorp Andra närliggande socknar Länkar Kontakt
Bilder Ysane och Norje Norje Lussabacken Möllebjörke kvarn

Ysane är en tätort i Sölvesborgs kommun i Blekinge län.

Ysane kommun uppgick år 1952 i Gammalstorps kommun, vilken i sin tur år 1971 uppgick i Sölvesborgs kommun.

Orten hade tidigare en skola byggd år 1876, vilken lades ned år 1944 och blev tygaffär, för att senare bli en vanlig villa.

 

Ysane kyrka

Kyrkan byggdes runt år 1300 och har helgats åt Sankta Gertrud. I koret finns några kalkmålningar från år 1459 av Nils Håkansson som återupptäcktes år 1931 och restaurerades 1938. Kyrkan har byggts om ett flertal gånger. 1777 förlängdes kyrkan och år 1862 hade kyrkan förlängts ännu mer och dessutom fått ett torn.

 

Kalkmålningar i Ysane kyrka av Nils Håkansson

Ysane kyrka ligger vid E18 några kilometer nordost om Sölvesborg. Kyrkan med dess stora fönster ser ut att vara byggd i modern tid, men den östra delen av kyrkan är från medeltiden, troligen byggd i slutet av 1200-talet. Kyrkan byggdes till och förlängdes mot väster 1777 och tornet tillkom 1868. Samtidigt konstaterades att valven i långskeppet var så dåliga att de måste tas ner. I stället slog man ett tunnvalv av trä. I koret fick däremot valven vara kvar. 1931 hittade man kalkmålningar i koret och en litet fragment på söderväggen i skeppet, vilka togs fram och restaurerades 1938 av O. Owald.

Det som är unikt med målningarna i Ysane är att de är signerade både med målarens namn och när de tillkom. Den latinska texten som sitter över triumfbågen lyder:
Anno Domine Mi[lles]imo qudringentesimo quinguagesimo ix die assumpcionis [sanc]tae marie virginis haec pictura completa fuit per manus nicholai haquini orate pro ipsc
Året efter Herren Kristus 1459 på den heliga jungfru Marias himmelfärdsdag blev dessa målningar fullbordade av (Nicolai Haquini) Nils Håkanssons hand Bed för honom

Nils Håkanssons verk tillhör den grupp av kalkmålningar som brukar betecknas som Vittskölvemästaren eller som numera kallas för Vittskövlekretsen och som omfattar en stor grupp av kyrkor, främst i nordöstra Skåne. Vittskövlemålarna kännetecknas av satta figurer med breda ansikten och hög panna. Skäggen är oftast mörka och tvådelade. Mantlarna har vanligen klockform som breder ut sig nertill. Ganska ofta är motiven infogade i rundlar. Man kan urskilja tre olika undergrupper inom Vittskövlegruppen.
Nils Håkansson har med all sannolikhet också varit verksam på Kålland i Västergötland. Kring 1670 gör Johan Hardorph en resa i Läckö grevskap och besöker därvid Skalunda kyrka. Han skriver att kyrkan hade en "gammal målning innan i hvalfuet och denna inscription i hvalvet öfver altaret: HOC OPUS COMPLETUM FUIT ANNO D:NI MCDLXV1 PER MANUS NICOLAI HAQUINI PICTORIS DE VASTENIS" (Detta arbete fullbordades år 1466 av Nils Håkanssons hand, målare från Vadstena. I Skalunda finns inte de medeltida målningarna kvar, men i den närbelägna Strö kyrka finns målningar som uppvisar starkt släktdrag med Vittskövlegruppens måleri och likheterna gäller såväl kompositionsätt som fugurstil och ornament. Forskarna är numera överens om att det rör sig om samma person som målat Strö i Västergötland och Ysane i Blekinge. Kasparsen menar att det mycket väl kan vara så att både Vittsjövlegruppens målare och Nils Håkansson har utgått från den målartradition som fanns i Vadstena kloster och som satt sin prägel på de senmedeltida kalkmålningarna i hela Götaland

 

Copyright 2008 Pukavik